• Hledáme dobré zemědělce
  pro dlouhodobou spolupráci.

 • Český fond půdy je solidním a
  silným partnerem zemědělství

 • Pomáháme zodpovědným zemědělcům
  chránit úrodnost české půdy

Proč zemědělská půda?

Půda je základ

 • Je to základní a nenahraditelný výrobní faktor
 • Je to hmotný majetek, je protikladem finančních investic
 • Její hodnota je podložená schopností pěstovat na ní potraviny (zlata se nenajíte)
 • Nížiny v Polabí a na Moravě mají vysokou úrodnost i v mezinárodním srovnání. Výměra orné půdy klesá v ČR i ve světě, zatímco spotřeba potravin roste

Proč investovat právě teď?

Česká půda představuje ojedinělou tržní příležitost

Rozdrobené vlastnictví

Současná vyjednávací pozice majitelů pozemků je slabá kvůli jejich roztříštěnosti. Na druhé straně stojí farmy, na evropské poměry obrovské, které mají většinu půdy pronajatou…

více méně

Ziskovější zemědělci

Před vstupem do EU mělo české zemědělství konkurenční nevýhodu, protože dotace v EU byly mnohem vyšší. Postupně se však vyrovnaly a sektor již dohnal technologické zaostávání…

více méně

Rostoucí spotřeba potravin

Po desetiletích, kdy díky „zelené revoluci“ reálné ceny zemědělských komodit pomalu, ale trvale klesaly, se od skokového nárůstu v roce 2008 drží vysoko…

více méně

Chci se dozvědět více

Proč investovat s Českým fondem půdy?

Fond reaguje na tržní příležitost a řeší rizika a překážky, kterým individuální investor jinak obtížně čelí sám.

Na první pohled to vypadá snadno. Koupím pole, pronajmu, a hotovo. Jenže není pole jako pole. A není hospodář jako hospodář… Postupně se objeví otázky jako kvalita půdy, eroze, udržení úrodnosti, právní rizika, katastrální evidence, daně, pozemkové úpravy, dotace, a když už to vše nastuduji, tak se zákony změní. A znalost trhu se nedá vyčíst nikde. Naše investice se proto opírají o tým, který kombinuje znalosti a praktické zkušenosti agronomů, právníků, geodetů, obchodníků, půdoznalců, ekonomů, daňových specialistů a dalších. Chápeme, že ne každý investor má na tyto podrobnosti čas. Půda však patří do vyváženého investičního portfolia.

Jak vytváříme hodnotu?

Vykupujeme tisíce špatně pronajatých malých pozemků od drobných vlastníků.

Pozemky spojujeme do větších celků a vyjednáváme výrazně lepší podmínky pronájmu.

Hodnota větších výměr lépe pronajatých pozemků narůstá. Tím narůstá hodnota Vaší investice.

O Českém fondu půdy

Český fond půdy je investicí klubového charakteru. Sdružujeme soukromé investory se zájmem o půdu a trvale udržitelné zemědělské hospodaření.

Zemědělská půda je zdrojem obživy prakticky pro celé lidstvo už po tisíciletí. Její výměra se však zmenšuje, zatímco počet lidí, které má nasytit, roste.
Již od roku 2007 nakupujeme špatně pronajaté pozemky v úrodných oblastech, spojujeme je do větších celků a dále pronajímáme za lepších podmínek. Pro skupinu českých investorů v současnosti spravujeme zemědělskou půdu v hodnotě cca 1,9 mld. Kč. Nejsme krátkodobí spekulanti a uvědomujeme si, že vlastnictví půdy je běh na dlouhou trať.
Jsme zodpovědným vlastníkem a zvláštní péči věnujeme ochraně orné půdy, udržování její kvality a schopnosti poskytovat úrodu i v budoucnosti. Nevhodně nastavená dotační pravidla a apatie ze strany majitelů bohužel vedou mnohé zemědělce k drancování půdy. Aktivně proti takovým zemědělcům vystupujeme a půdu přesouváme k těm řádně hospodařícím.
Podporujeme Sdružení pro ochranu půdy, www.ochrana-pudy.cz a www.facebook.com/OchranaPudy. Financujeme několik zemědělců a projektů, například kompostárnu v Tišicích.

Založení ČESKÉHO FONDU PŮDY přináší možnost jednoduchým způsobem investovat do zemědělské půdy i široké veřejnosti. Investice do ČESKÉHO FONDU PŮDY je tak otevřena všem, kteří sdílejí naši filosofii investice do orné půdy a chtějí se spolupodílet na dlouhodobém a udržitelném růstu českého zemědělství. Našimi investory je více než 250 českých fyzických osob, dva české penzijní fondy, nadace a dvě menší křesťanské církevní organizace.

ČESKÝ FOND PŮDY je samostatným otevřeným podílovým fondem kvalifikovaných investorů v rámci samosprávné akciové společnosti s variabilním kapitálem Český fond SICAV Plc.

Základní charakteristiky fondu

Název fondu Český fond půdy
Investiční horizont 6 let a více
Velikost fondu >1,6 miliardy Kč (květen 2019). Fond je otevřený pro další investory a roste.
Investiční strategie Vysoce konzervativní. Vlastnictví půdy jako hlavní investiční cíl. Zaměřeno na kvalitní českou ornou půdu zejména v Polabí. Zkušený správce pozemků. Dosažení prémiového výnosu za scelení vlastnické i geografické.
Právní forma fondu Samostatný otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů v rámci samosprávné akciové společnosti s variabilním kapitálem Český fond SICAV Plc
Druh akcie Volně převoditelné akcie na doručitele
Investiční společnost Český fond SICAV Plc, samosprávný investiční fond
Regulátor Maltese Financial Services Authority, Malta
Dohled a platební agent Conseq Investment Management, a.s.

 

Často kladené otázky

Jak poznám, jestli je investice do Českého Fondu Půdy pro mě vhodná?

Investice do zemědělské půdy je vhodná především pro dlouhodobé a konzervativní investory. Ti vidí v zemědělské půdě často vhodný nástroj jak finančně zajistit své děti, vnuky anebo sami sebe ve stáří. Zemědělská půda je velmi stabilní investice, která nepodléhá prudkým cenovým výkyvům.

Co když přijde vysoká inflace?

Zemědělská půda, stejně jako další reálná aktiva, je velmi dobrou ochranou proti inflaci, jelikož její cena roste spolu s inflací. Půda, stejně jako ostatní reálná aktiva, typicky představuje velmi dobrou ochranu před inflací, s níž její cena roste. Tím se půda podstatně liší od bankovních vkladů, dluhopisů a akcií. Zejména v nejhorších případech nekontrolované hyperinflace je pak půda jistotou; vláda Vám na bankovkách škrtne tři nuly a peníze znehodnotí. Půda však zůstává a jíst se musí.

Jaký výnos mohu očekávat?

Výnos z pronájmu pozemků vlastněných Fondem se v současnosti pohybuje mezi 2–3 %. Silná tržní pozice fondu a dobrá ziskovost zemědělců otevírají prostor pro růst sazeb nájemného. Podobně jako v minulých 3 letech čekáme také nárůst ceny zemědělských pozemků, byť nižší než v roce 2015. Celkově tak počítáme s dlouhodobým výnosem fondu v pásmu 3–5 % ročně. .

Není lepší koupit si přímo pozemek místo akcií fondu?

Ano, je. Jenže pozemek o výměře 20 hektarů s kvalitní ornou půdou za 2 mil. Kč prostě na trhu není. Ze všech pozemků v Polabí je 99,9 % pozemků menších, v průměru půl hektaru. Proinvestovat 5 mil. Kč tedy znamená koupit přibližně 100 pozemků. Ty velké vůbec nejsou na prodej, a když ano, tak za cenu, která je několikanásobně vyšší. Právě proto vznikl fond, který zvládá kupovat stovky malých parcel a následně profituje z jejich konsolidace.

Jaké mám záruky dlouhodobé serióznosti fondu?

Skupina investorů, pro které jsme v minulosti zprostředkovávali investici do půdy a kteří investovali prostřednictvím fondu, zahrnuje také naše rodinné příslušníky, přátele a známé. Do fondu investujeme vlastní úspory. Navíc je zde šest prvků nezávislé kontroly:

1) Administrátor: vede účetnictví, počítá tržní hodnotu akcie, hlídá soulad se stanovami, účastní se jednání představenstva.

2) Nezávislý člen představenstva: hlídá soulad se stanovami, dává nezávislý názor k zásadním rozhodnutím představenstva, hlídá soulad s regulatorními požadavky, řeší otázky compliance.

3) Auditor: dohlíží na správnost účetnictví, a zejména použité metodiky tržního ocenění majetku fondu.

4) Regulátor: schvaluje odbornost představenstva, stanovy a jejich změny, řeší stížnosti akcionářů.

5) Dohled: kontroluje, zda je deklarovaný majetek ve vlastnictví fondu a hlídá soulad fondu s investiční strategií.

6) Administrátor plateb: vede evidenci akcionářů, vypořádává platby akcionářů, dividendy.

Proč bych měl investovat do fondu právě nyní?

Jsme přesvědčeni, že poměrně značný rozdíl cen zemědělské půdy mezi Českou republikou a například Rakouskem a Německem se začne snižovat. Nejsme sami – na trhu se objevuje stále více významných finančních i strategických investorů. Jejich zájem nevyhnutelně vytvoří tlak na růst cen. Podle našeho názoru noví investoři fondu stále nakupují za velmi výhodných podmínek.

Kdy mohu do fondu vstoupit a kdy z něj mohu vystoupit?

Investovat do fondu můžete kdykoli. Jelikož fond na českém trhu zastupuje společnost Conseq Investment Management, můžete akcie fondu nakoupit stejným způsobem jako fondy jiných renomovaných správců, které najdete na www.conseq.cz. Cena půdy v současnosti roste, u investic vložených dříve lze očekávat vyšší celkové zhodnocení než u investic realizovaných později. Budete-li chtít investici ukončit, fond odkoupí Vaše akcie zpět. Doporučený investiční horizont je 6 let. V zájmu ochrany investorů do fondu je při odprodeji akcií fondu v termínu kratším než pět let účtován poplatek ve výši 20 % z aktuální tržní hodnoty. Po uplynutí pěti let od Vaší investice již žádný výstupní poplatek účtován není.

Chcete se dozvědět více?

Český fond půdy je investicí klubového charakteru. Svůj zájem připojit se k úspěšnému projektu můžete konzultovat telefonicky, osobně nebo po emailu.